Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach patronuje wybranym przedsięwzięciom naukowym, szkoleniowym, kulturalnym, społecznym i sportowym oraz innym o szczególnej randze i znaczeniu dla Uczelni, medycyny oraz promocji zdrowia. 

Patronat honorowy JM Rektora podkreśla rangę wydarzenia oraz daje możliwość sygnowania materiałów informacyjno-promocyjnych znakiem graficznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wraz z informacją o uzyskanym patronacie.
Ponadto patronat honorowy JM Rektora pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu w kanałach informacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uprzejmie informujemy, że zasady obejmowania patronatem honorowym lub udział Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w komitecie honorowym zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora SUM w Katowicach.

POZNAJ ZASADY OBEJMOWANIA WYDARZEŃ PATRONATEM HONOROWYM LUB UDZIAŁ REKTORA W KOMITECIE HONOROWYM

POZNAJ ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU

1

Wniosek o przyznanie honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym Rektora organizator składa na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, nie później niż 21 dni roboczych przed planowaną datą przedsięwzięcia.
Wniosek złożony po terminie określonym może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

2

Wniosek, o którym mowa w ust 1 należy złożyć w formie tradycyjnej na adres:
ul. Poniatowskiego 15; 40-055 Katowice lub w formie elektronicznej na adres poczty: rektor@sum.edu.pl. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia.

3

Wnioskodawca może zostać wezwany do przekazania dodatkowych informacji
nt. przedsięwzięcia.

4

Podane dane do wniosku będą przetwarzane w celu związanym wyłączenie
z niniejszą procedurą i nie będą udostępniane innym podmiotom.

5

Decyzje o objęciu patronatem/udziale w komitecie honorowym albo odmowie przekazywane są w formie pisemnej. Decyzja Rektora jest ostateczna – organizatorowi nie przysługuje tryb odwoławczy.

6

Informacja o honorowym patronacie lub udziale Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w komitecie honorowym jest publikowana na stronie www.sum.edu.pl.

7

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym nieprzestrzegania postanowień regulaminu, lub wystąpienia innych okoliczności niezgodnych z misją i strategią Uczelni, Rektor może cofnąć decyzję o przyznanym patronacie honorowym/ udziale w komitecie honorowym.

8

O cofniętej decyzji organizator zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować współorganizatorów oraz zrezygnować z używania logo Uczelni.

INFORMACJE OGÓLNE

1

O objęcie patronatem honorowym lub udział Rektora w komitecie honorowym nie mogą ubiegać się organizatorzy wydarzeń/przedsięwzięć w ramach których będą prowadzone działania o charakterze promocji konkretnych produktów, usług, firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować ich poparcie przez SUM w Katowicach.

2

Fakt przyznania patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie może być wykorzystany do celów komercyjnych lub marketingowych.

3

Decyzja Rektora w sprawie objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy.

4

Rektor może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub przystąpienia do komitetu honorowego bez podania przyczyny.

5

Przyznanie patronatu nie jest tożsame z jego wsparciem finansowym, organizacyjnym, promocyjnym a także osobistym udziałem Rektora
w przedsięwzięciu.

6

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych – patronat lub udział w komitecie honorowym przyznawane jest każdorazowo na jedną edycję, nie dłużej jednak niż na okres roku kalendarzowego.

7

Rektor może powierzyć sprawowanie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym, przy uwzględnieniu rodzaju wydarzenia, właściwemu Prorektorowi/Dziekanowi.

8

Wnioskodawca może wskazać we wniosku Prorektora/Dziekana, o którego patronat lub udział w komitecie honorowym wnosi. Rektor nie jest związany wskazaniem wnioskodawcy, w tym zakresie.

9

Decyzja Rektora o objęciu patronatem/udziale w komitecie honorowym jest tożsama
z udzieleniem zgody na udostępnienie znaku graficznego Uczelni – logo.

10

W przypadku otrzymania decyzji o objęciu honorowego patronatu Rektora SUM/udziale Rektora w komitecie honorowym, organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do:

zamieszczenia informacji o patronacie oraz logo Uczelni w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem, zgodnie z Księgą Znaku SUM;

wystawienia banneru lub/i roll-up reklamowego w widocznym miejscu – na życzenie Uczelni.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

w formie tradycyjnej:
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

w formie elektronicznej:
rektor@sum.edu.pl