Informujemy, że zasady organizacji imprez zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 178/2019 z dnia 04.11.2019 r., Rektora SUM
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji
i przeprowadzenia imprez na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

POZNAJ ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU
O ORGANIZACJĘ IMPREZY O CHARAKTERZE IMPREZY NIEMASOWEJ

1

Organizator składa do Działu Karier Studenckich i Promocji Wniosek na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 178/2019, nie później niż trzy tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.

2

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program wydarzenia.

3

Wnioskodawca może zostać poproszony o przekazanie dodatkowych informacji na temat wydarzenia.

4

Dane podane we wniosku będą przetwarzane wyłącznie w związku z niniejszą procedurą i nie będą udostępniane innym podmiotom.

5

Decyzję o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie imprezy wydaje Rektor albo właściwy Prorektor.
Decyzja przekazywana jest w formie pisemnej.

INFORMACJE OGÓLNE

1

Imprezą jest każde przedsięwzięcie podejmowane poza programem kształcenia i poza działalnością dydaktyczno-naukową polegające na zgrupowaniu osób, organizowanym w celach artystyczno-rozrywkowych, sportowych, kulturalnych, integracyjnych oraz naukowych.

2

Organizatorem imprezy jest wskazany w zgłoszeniu kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni, przewodniczący organu samorządu studenckiego lub doktorantów, reprezentanci uczelnianych organizacji studenckich oraz działających przy Uczelni stowarzyszeń. Organizatorem może być również członek wspólnoty SUM.

3

Uczestnikiem imprezy jest każda osoba biorąca udział w imprezie, niezależnie od charakteru uczestnictwa, w szczególności uczestnikami są również osoby biorące udział w przeprowadzeniu imprezy, w tym osoby należące do służb porządkowych organizatora.

4

Za przygotowanie, przeprowadzenie oraz bezpieczeństwo imprezy odpowiada jej organizator, który jest zobowiązany poinformować uczestników o przepisach porządkowych, a także wskazać oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

5

Organizator odpowiada za to, aby w imprezie nie brała udziału większa liczba uczestników niż zadeklarowana w zgłoszeniu imprezy.

6

Z ważnych powodów, w szczególności w razie pojawienia się zagrożenia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie, Rektor/Kanclerz mogą przerwać imprezę lub nakazać ewakuację uczestników imprezy w trakcie jej trwania.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

w formie tradycyjnej:
Dział Karier Studenckich i Promocji SUM w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

w formie elektronicznej:
awilk@sum.edu.pl