Artykuły

Projekty współfinansowane z funduszy UE dla studentów

Zapraszamy do udziału w dwóch projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej organizowanych przez Firmę POLBI sp. z o. o. oraz Mazowiecką Grupę Szkoleniowo-Doradczą! Udział w projektach jest bezpłatny.

 

PROJEKT „CZAS NA ZMIANY”

Kto może wziąć udział w projekcie:

studenci stacjonarni, zaoczni i wieczorowi studiów I stopnia (w tym studencie Uniwersytetu Trzeciego Wieku), którzy:

- są bezrobotni lub bierni zawodowo,

- ukończyli 29 rok życia i zamieszkują w woj. śląskim,

- posiadają maksymalnie średnie wykształcenie.

Czas trwania projektu:

październik 2016 – czerwiec 2018

Przebieg projektu:

- szkolenia z doradcą zawodowym

- szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych

- indywidualne sesje coachingowe

- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe

- pośrednictwo zawodowe – pomoc w znalezieniu pracy, wsparcie podczas procesów rekrutacyjnych.

Cel projektu: Poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu oraz ich aktywizacja zawodowa do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie.

Szczegóły: www.czasnazmiany.mgsd.pl

 

 

PROJEKT „MŁODOŚĆ TO ATUT – NIE PRZESZKODA”

Kto może wziąć udział w projekcie:

- studenci zaoczni i wieczorowi w wieku 18-29 lat, zamieszkujący woj. śląskie,

- osoby należące do grupy NEET (tj. nieprzejawiające aktywności zawodowej, niekształcące się, nieszkolące się z funduszy publicznych w ostatnich 4 tygodniach),

- bezrobotni i bierni zawodowo.

Czas trwania projektu:

1 marca 2017 – 31 maja 2018

Przebieg projektu:

- szkolenia z doradcą zawodowym i indywidualne sesje coachingowe,

- szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich i metod aktywnego poszukiwania pracy,

- pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia, wsparcie podczas procesów rekrutacyjnych,

oraz dodatkowo jedna z poniższych form wsparcia do wyboru:

- szkolenie lub kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe,

- 3-miesięczny, płatny staż zawodowy,

- dotacja na utworzenie działalności gospodarczej i szkoleniowe wsparcie pomostowe.

Cel projektu: Poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych min. 80% Uczestników Projektu, w tym uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem oraz aktywizacja zawodowa min. 43% Uczestników Projektu do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

Szczegóły: www.bit.ly/MlodoscToAtut