KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 

Studia I stopnia

Absolwent posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach ochrony zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawnym fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych oraz szkolenictwie.

 

Studia II stopnia

Absolwent posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych. Absolwent posiada wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie. W szczególności absolwent jest przygotowany do pracy w zamkniętych i otwartych jednostkach służby zdrowia, specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej oraz innych ośrodkach i instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji.