KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

 

Studia I stopnia

Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Absolwent potrafi udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym; samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej; organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej.

Studia II stopnia

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych. Potrafi określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej; prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności; organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską; organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską; opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.