KIERUNEK POŁOŻNICTWO

 

Studia I stopnia

Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych. Potrafi wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, prenatalnej oraz w okresie przekwitania i senium; podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza; współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych; prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną.

 Studia II stopnia

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe wynikające ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie; prowadzić badania naukowe na rzecz rozwoju zawodu; organizować i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską; organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi; opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia położnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.