KIERUNEK LEKARSKI

 

Absolwent posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną, przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Absolwenci są przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo–rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.