Zasady przekazywania materiałów promujących SUM

Za rozdysponowywanie materiałów promujących Śląski Uniwersytet Medyczny
     w Katowicach, zwany dalej Uczelnią odpowiedzialny jest Dział Karier Studenckich
     i Promocji Uczelni.

 

Zasady przekazywania materiałów promocyjnych SUM, zgodnie z zarządzeniem
nr 10/2015 z dnia 15.01.2015 r. z poźn. zm  Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznegow Katowicach w sprawie: zasad  zakupu, przekazywania i sprzedaży materiałów promujących Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:

 

 1. Materiały promujące są wydawane do nieodpłatnego ich przekazywania, w celach informacyjnych i promujących działalność Uczelni oraz na rzecz współpracy
  z otoczeniem społeczno-gospodarczym na potrzeby reprezentacji Uczelni.
 2. Z wnioskiem o wydanie materiałów promujących, w celach o których mowa
  w pkt 3. mogą ubiegać się:
 • kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni;
 • upoważnieni przedstawiciele samorządu studenckiego oraz organizacji studenckich,
  a także stowarzyszeń zrzeszających studentów, o których mowa w art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz samorządu doktorantów,
  z zastrzeżeniem § 4 ust 3.
 1. Materiały promujące są wydawane w celach, o których mowa w pkt 1., na podstawie złożonego wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1. Wniosek winien zostać złożony co najmniej 10 dni przed planowanym terminem odbioru materiałów promujących.
 2. Przed złożeniem wniosku, należy uzyskać potwierdzenie dostępności materiałów
  w Dziale Karier Studenckich i Promocji Uczelni.
 3. Wniosek wymaga opinii:
 4. Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni – w przypadku kierowników jednostek organizacyjnych,
 5. Prorektora ds. Studiów i Studentów – w przypadku wniosku studentów
  oraz organizacji studenckich, a także stowarzyszeń zrzeszających studentów,
  o których mowa w art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
  o szkolnictwie wyższym
 6. Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego – w przypadku samorządu doktorantów.”
 7. Materiały promujące nie mogą być wydawane w celach sprzedaży.
 8. Wnioskodawca, który otrzymał materiały promujące, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania zawierającego informację o ilości i formie przekazywanych materiałów, w terminie 10 dni od daty ich rozdysponowania.
 9. Dysponenci niewykorzystanych materiałów promujących w celach, o których mowa we wniosku o przekazanie materiałów promujących, zobowiązani są do ich zwrotu wraz ze składanym sprawozdaniem.

Sprawozdanie sygnowane podpisem wnioskodawcy winno zawierać oświadczenie
o prawdziwości zawartych w nich informacji ze stanem faktycznym oraz zgodności działania
z zapisami niniejszego Zarządzenia.