Organizacja wydarzeń, imprez i innych akcji na rzecz studentów, ujętych w preliminarzu

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni odpowiedzialny jest za współpracę z Samorządem Studentów i organizacjami studenckimi działającymi w Uczelni przy organizacji wydarzeń, imprez i innych akcji na rzecz studentów ujętych w preliminarzu.  

Wydatkowanie środków finansowych w ramach preliminarza może nastąpić wyłącznie w oparciu o złożone zapotrzebowania, w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Procedurę, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo Zamówień Publicznych, związaną z wyborem podmiotów przeprowadza Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni.

Zapotrzebowania, przedmiotem których jest organizacja danej imprezy powinny być składane co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia

Do każdego zapotrzebowania dotyczącego organizacji imprezy powinien zostać dołączony szczegółowy harmonogram, który wymaga zatwierdzenia przez Prorektora ds. Studiów i Studentów, zawierający:

  1. plan imprezy,
  2. dokładny termin,
  3. wskazane miejsce realizacji,
  4. liczbę uczestników,
  5. dokładną specyfikację zakupów związanych z realizacją wydarzenia
    (np.: rodzaj oraz liczbę materiałów konferencyjnych, liczbę noclegów, zakres usługi cateringowej),

wskazane osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia.