Warto wiedzieć - Lifelong learning

8 kluczowych kompetencji

Koncepcja nazywana Lifelong learning, zakładająca uczenie się przez całe życie, a która to wyniknęła z niewiarygodnie szybkiego rozwoju nowych technologii i szeroko pojętej globalizacji oraz potrzeby nieustannego dostosowywania się społeczeństwa do zmian społecznych, gospodarczych i ekonomicznych, wymusza na nas zdobywanie w procesie uczenia się zupełnie nowych - nazywanych kluczowymi -  kompetencji. 

Zalecenie Paramentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zakłada posiadanie przez obywateli Unii Europejskiej kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie:

 

  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym
  2. Porozumiewanie się w językach obcych
  3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
  4. Kompetencje informatyczne
  5. Umiejętność uczenia się
  6. Kompetencje społeczne i obywatelskie
  7. Inicjatywność i przedsiębiorczość
  8. Świadomość i ekspresja kulturalna

 

Kluczowe kompetencje (kompetencja to kompilacja 3 składników: niezbędna wiedza, umiejętności i postawy), które zostały wymienione powyższej wszyscy potrzebujemy do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Uczenie się przez całe życie powinno obejmować okres od wieku przedszkolnego do wieku emerytalnego. Kompetencje kluczowe uważane są jako jednakowo ważne, gdyż każda z nich może przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Zakresy kompetencji częściowo pokrywają się i są powiązane. Krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji i konstruktywne kierowanie emocjami są istotne we wszystkich ośmiu kompetencjach kluczowych.