Artykuły

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Stypendium przyznane jest na okres 9 miesięcy od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w wysokości 2 000 zł miesięcznie.

Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
- jest studentem IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
- nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
- zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,
- zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmuje zatrudnienie.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystepuje zainteresowany student.

Szczegółówe informacje dostępne pod adresem https://www.swietokrzyskie.pro/rusza-nabor-wnioskow-o-stypendia-dla-studentow-medycyny-2/.