Na czym polega projekt ?

Projekt „Odkryj z nami swoją przyszłość! Podnoszenie jakości usług oferowanych przez ABK” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój od 2017-10-01 do 2020-10-01.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oraz poszerzenie zakresu usług świadczonych przez Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni (ABK – Akademickie Biuro Karier) na rzecz studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czyli wsparcie studentów Uczelni w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w zawodach bezpośrednio związanych z efektami kształcenia na studiowanym przez studenta kierunku studiów.

 

W ramach projektu realizujemy:

  • Świadczenie wysokiej klasy usług ABK w tym: indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji studentów i absolwentów
  • Szkolenia dla pracowników ABK
  • Szkolenia dla studentów z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Bezpośrednie wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez coaching i mentoring
  • Targi pracy
  • Usługi Coachingu 
  • Mentoring w miejscu pracy studenta/absolwenta
  • Monitoring karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu


Bezpośrednim wsparciem objętych jest 400 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 3 pracowników ABK w okresie od 01.10.2017 do 01.10.2020.

Projekt skierowany jest do studentów SUM kształcących się na 2 ostatnich latach studiów stacjonarnych I-go, II-go stopinia oraz studiów jednolitych magisterskich na wszystkich kierunkach studiow oferowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny, którzy wyrażą chęć przystąpienia do projektu na podstawie pisemnej deklaracji, których średnia ocen z roku studiów poprzedzającego przystąpienie do projektu wynosi co najmniej 3,0.