Artykuły

OFERTA PRACY DLA ANALITYKA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty

o profilu „Analityk oceny technologii medycznych”

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   

-AOTMiT/7/WS/19

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

siedziba: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

 

Profil funkcji

W związku z rozwojem ośrodków zamiejscowych Agencji poszukujemy osób, które będą zajmować się gromadzeniem i analizą danych kosztowych, statystycznych i klinicznych w zakresie realizowanych zadań. Integralną częścią obowiązków poszukiwanego pracownika będzie również przygotowywanie raportów oceny świadczeń opieki zdrowotnej w procesie:

 • przeglądu i weryfikacji aktualnych doniesień naukowych,
 • analizy danych klinicznych, statystycznych i kosztowych z zastosowaniem narzędzi HTA (ang. Health Technology Assessment),
 • współpracy z ekspertami klinicznymi i systemowymi.

Główne obowiązki:

 • realizacja działań analitycznych w ramach zadań podejmowanych przez Wydział, zgodnie z wytycznymi procesów analitycznych oraz procedurami operacyjnymi, w tym:
 • opracowywanie i weryfikacja analiz oceny technologii medycznych (HTA, Health Technology Assessment)
 • opracowywanie raportów w sprawie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych, oceny świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących zmiany poziomu lub sposobu finasowania, usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych,
 • opracowywanie propozycji zmian w zakresie standardów organizacyjnych poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie ze zleceniem Ministra Zdrowia,
 • opracowywanie propozycji doboru i parametrów kryteriów populacyjno-geograficznych dedykowanym określonym świadczeniom opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w oparciu o analizę i ocenę dostępnych danych podażowo-popytowych.
 • przygotowywanie raportów oraz dokumentacji towarzyszącej z uwzględnieniem obowiązujących wzorów,
 • udział w pracach koncepcyjnych, projektowych i wdrożeniowych w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • współdziałanie w realizacji zadań z pozostałymi członkami zespołu projektowego,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach realizowanych zadań oraz jej archiwizacja zgodnie z wewnętrznymi przepisami Agencji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagane wykształcenie:

 • Wyższe.

Wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe:
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Specjalisty – brak wymagań
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w innej jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Specjalisty co najmniej 4-letnie doświadczenia zawodowego w innej jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Głównego Specjalisty co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w innej jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,

- przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, okresy wykonywania umów cywilnoprawnych, okresy prowadzenia działalności gospodarczej, okresy odbywania staży lub praktyk,

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zadań Agencji (ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510.),
 • znajomość organizacji, funkcjonowania i finasowania systemu ochrony zdrowia – w zakresie adekwatnym do wnioskowanego stanowiska,
 • znajomość podstawowych pojęć i zasad z zakresu medycyny opartej na dowodach (Evidence Based Medicine, EBM) oraz oceny technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA), w tym znajomość polskich wytycznych HTA – w zakresie adekwatnym do wnioskowanego stanowiska,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę przy wykorzystaniu opracowań publikowanych w tym języku,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • nienaganna kultura osobista, doskonała komunikatywność.

Co oferujemy:

 • intensywne szkolenia z zakresu HTA i EBM oraz możliwość rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta sportowa, ubezpieczenie grupowe),
 • pracę w zgranym zespole specjalistów.

Przebieg rozmowy rekrutacyjnej:

 • przed przystąpieniem do rozmowy rekrutacyjnej prosimy zapoznać się z polskimi wytycznymi HTA dostępnymi na stronie internetowej Agencji oraz wskazaną ustawą w stopniu umożliwiającym rozmowę na ich temat. Ponadto podczas rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzony zostanie test z zakresu przedstawionego w wymaganiach oraz zweryfikowana zostanie znajomość j. angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl, w zakładce praca;
 • życiorys kandydata w języku angielskim oraz w języku polskim, który powinien zawierać następującą klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”;
 • list motywacyjny w języku polskim i angielskim;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przypadku aplikacji na stanowisko Specjalisty, Starszego specjalisty, Głównego specjalisty (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej);
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe;
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 04.02.2019 roku na adres:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/7/WS/19”

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: (22) 376-79-58.

Inne informacje.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.