Artykuły

Oferta pracy - stażysta lub młodszy asystent w Sekcji Oświaty Zdrowotnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

O F E R T A  P R A C Y

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie

41 – 500 Chorzów, ul. Kazimierza Wielkiego 6

tel. 32/24-12-494 wew. 25, e-mail: psse.chorzow@pis.gov.pl

ogłasza nabór na stanowisko pracy:     

        -  stażysta lub młodszy asystent w Sekcji Oświaty Zdrowotnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

  1. Wymagania niezbędne

wykształcenie wyższe na kierunku:

         1) zdrowie publiczne.

Wymagania dodatkowe:

               -   znajomość zasad funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

               -   sumienność i rzetelność,

               -   komunikatywność,

               -   dyspozycyjność,

               -   zaangażowanie,

               -  odpowiedzialność.

Wymagane  dokumenty:

  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule: „OFERTA PRACY” na adres e-mail: psse.chorzow@pis.gov.pl. lub w formie papierowej na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Kazimierza Wielkiego 6, 41-500 Chorzów.

Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie w godzinach od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 32/24-12 - 494 wewnętrzny 25.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

   Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Chorzowie z siedzibą  41-500Chorzów, ul. Kazimierza Wielkiego 6”. 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Po analizie dokumentów aplikacyjnych, kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie lub e-mailem na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Klauzula Informacyjna Administratora

 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Chorzowie, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 41-500 Chorzów. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie, ul.  Kazimierza Wielkiego 6, 41-500 Chorzów , oraz przez e-mail: psse.chorzow@pis.gov.pl