Artykuły

OFERTA PRACY DLA ABSOLWENTÓW ZDROWIA PUBLICZNEGO I PIELĘGNIARSTWA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul. Kazimierza Wielkiego 6 tel. 32/241-24-94 wew. 25, e-mail: psse.chorzow@pis.gov.pl

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

stażysta lub młodszy asystent w Sekcji Epidemiologii w pełnym wymiarze czasu pracy.

  1. Wymagania niezbędne:

    wykształcenie wyższe na kierunkach:      1) Zdrowie Publiczne,      2) Pielęgniarstwo.

  1. Wymagania dodatkowe:

- znajomość zasad funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- sumienność i rzetelność, 

- komunikatywność,

- dyspozycyjność,

- zaangażowanie,

- odpowiedzialność.

  1. Wymagane dokumenty:

- życiorys,

- list motywacyjny,

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (ukończone kursy, szkolenia, itp.).

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z  dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016 r. poz.992)."

  1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: psse.chorzow@pis.gov.pl . Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać lub składać do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 1400. Dodatkowe informacje  można  uzyskać  pod  numerem telefonu  32/241-24-94 wew. 25.
  2. Po analizie dokumentów aplikacyjnych kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie lub pocztą elektroniczną na rozmowę kwalifikacyjną.