Artykuły

OFERTA PRACY DLA BIOTECHNOLOGA

Nr ogłoszenia: 2 / 2018 / BIO-ONKO-REG

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO:

Badacz w ramach projektu „Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki”

BIOTECHNOLOG/BIOLOG

 

Nabór jest realizowany w ramach projektu „Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki” dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 z działania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze.

PODMIOT OGŁASZAJĄCY NABÓR:

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z.o.o

M. Curie-Skłodowskiej 10C

41-800 Zabrze

 

OPIS ZADAŃ:

W/w projekt dot. wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego do regeneracji kości. Prace przewidziane w ramach projektu:

 1. Biologiczna ocena wyrobów medycznych
 2. Różnicowanie MSC w kierunku osteoblastów

III. Sprawdzenie możliwości zasiedlenia niebiodegradowalnych rusztowań komórkami ("żywe implanty")

Zakres zadań:

 • Prowadzenie eksperymentów z zastosowaniem komórek mezenchymalnych, hodowla i bankowanie komórek
 • Przygotowanie podsumowań, materiałów do raportów
 • Stała współpraca z badaczami w projekcie (również z badaczami innych konsorcjantów)

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie biotechnologii/biologii molekularnej (preferowany doktorat)
 • Udokumentowane doświadczenie w zakresie:
 • Hodowli komórek in vitro;
 • Analiz cytometrycznych;
 • Technik biologii molekularnej (analiza ekspresji genów, inżynieria genetyczna);
 • Pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Ze względu na finansowanie wynagrodzenia ze środków publicznych, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia informuje, że łączne zaangażowanie zawodowe danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Wybór kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi na podstawie oceny merytorycznej złożonych dokumentów. Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: czerwiec/lipiec 2018 r. – przed okresem zatrudnienia

ZGŁASZANIE KANDYDATUR:

Kandydatury należy zgłaszać do 20.06.2018 r.  (decyduje data wpływu).

Kandydatury można zgłaszać drogą pocztową, mailową lub osobiście.

Adres:

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

Marii Curie-Skłodowskiej 10 c

41-800 Zabrze

e-mail: biuro@kmptm.pl

tel: 32 / 70-50-305 

 

Osobą kontaktową ws. naboru jest: Kamila Luft tel: 32 / 70-50-305

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata potwierdzające spełnianie wyżej wskazanych wymagań – w CV prosimy umieści klauzule „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie: Spis publikacji (wraz z kopiami publikacji w pdf), referencje, opinie od opiekunów naukowych, raporty z badań, inne dokumenty, którymi dysponuje kandydat.
 • Oświadczenie o braku powiązań – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. OGŁOSZENIA: strona internetowa www.kmptm.pl (zakładka konkursy)

CHARAKTER ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie / kontrakt / umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat na cały okres realizacji projektu (planowane zatrudnienie – ok 3 lata/do zakończenia realizacji zadania w projekcie)

Przewidywany czas zawarcia umowy: II kwartał 2018