Artykuły

Program PFRON "Aktywny samorząd"

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski
w Katowicach zatwierdził kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. W ramach w/w programu realizowany jest Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Moduł II skierowany jest do studentów niepełnosprawnych, którzy mogą złożyć wniosek
o dofinansowanie nauki do samorządu terytorialnego, realizującego program, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy w terminie do 10 października br. (dla roku akademickiego 2018/2019).

Dzięki udziałowi w programie, student może otrzymać dofinansowanie kosztów opłaty
za naukę lub dodatek za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl
w zakładkach: o Funduszu / Programy i zadania PFRON / programy realizowane obecnie / Aktywny samorząd.