Artykuły

OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Nabór na wolne stanowisko pracy pielęgniarki/ położnej w Żłobku Miejskim „Figielkowo” w Wojkowicach.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Wojkowicach,

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY  PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ w Żłobku Miejskim „Figielkowo” w  Wojkowicach

 

Nazwa jednostki i adres:   Żłobek Miejski „Figielkowo” w Wojkowicach; ul. Proletariatu 5, 42 -580 Wojkowice

 

Określenie stanowiska na które odbywa się nabór:

  1. Nazwa stanowiska : Pielęgniarka/ położna
  2. Wymiar czasu pracy : 1 etat – 40 godzin tygodniowo.
  3. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia.

 

Wymagania niezbędne:

1) kwalifikacje pielęgniarki/ położnej zgodnie z art. 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 603 )z prawem do wykonywania zawodu,

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

4) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jemu zawieszona ani ograniczona,

5) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

6) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

7) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

8) obywatelstwo polskie,

9) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) kandydat nie figuruje Rejestrze sprawców na tle seksualnym,

11) nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3,

2) aktualna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych,

3) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,

4) kreatywność w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) zdolności manualne,

7) obowiązkowość, rzetelność, cierpliwość.

 

Główne obowiązki:

1) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z rozwojem fizyczny psychomotorycznym dzieci,

2) prowadzenie apteczki pierwszej pomocy, dbanie o wykaz leków,

3) wykonywanie opatrunków,

4) udzielanie wskazówek dotyczących technik przewijania dzieci,

5) sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi, dbałość o ich zdrowie oraz prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny z uwzględnieniem indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka,

6) pomoc w realizacji programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć w oparciu o plan zajęć, odpowiedni dobór zabawek i pomocy do zajęć dydaktycznych,

7) kształtowanie pozytywnych cech dziecka ­ stymulowanie właściwej aktywności,  zaspakajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka,

8) pomoc w organizowanie zabaw na świeżym powietrzu,

9) wykorzystywanie w pracy z dziećmi utworów muzycznych, literackich i własnoręcznie wykonanych pomocy oraz rozwijanie sprawności motorycznych i manualnych dzieci,

10) dbałość o bezpieczeństwo dzieci, dbałość o stan sanitarno - higieniczny dzieci,

11) wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu: karmienia, wyrabianie u nich nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia, mycia, układania do snu, przewijania, treningu czystości itp.,

12) współpraca z Rodzicami mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dziecka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia:

1) kwestionariusz osobowy i list motywacyjny,

2) kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej –świadectwa pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

3) oświadczenie potwierdzające dania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

4) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,

5) oświadczenie, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

6) oświadczenie, że kandydat  nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni z praw publicznych,

8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne (winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone za zgodność z oryginałem) należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy pielęgniarki/położnej w Żłobku Miejskim „Figielkowo” w Wojkowicach na adres: Żłobek Miejski „Figielkowo”, ul. Proletariatu 5,42-580 Wojkowice, lub składać osobiście w Żłobku Miejskim „Figielkowo”, ul. Proletariatu 5,  42-580 Wojkowice.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do 11 MAJA 2018 roku. 

( data wpływu dokumentów do placówki)

 

Oferty, które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone nie będą zwracane. Po 14 dniach od ogłoszenia wyników naboru, oferty będą komisyjne zniszczone.

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Dyrektor Żłobka zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.

 

Przed podjęciem zatrudnienia kandydat wyłoniony w postepowaniu rekrutacyjnym przedstawia zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług  w żłobku.