Artykuły

OFERTA PRACY W DZIALE KARIER STUDENCKICH I PROMOCJI UCZELNI SUM!

Rodzaj umowy:                umowa na  czas określony

Wymiar czasu pracy:      ½ etatu

Stanowisko:                      samodzielny referent ( doradca zawodowy)

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

- wykształcenie wyższe  -  zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;

- minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego  w ostatnich 5 latach;    
  poświadczone odpowiednimi dokumentami;

- aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz
   podstaw ochrony własności intelektualnej;

 

Zakres obowiązków:

 

- badanie kompetencji zawodowych studentów;

- udzielanie indywidualnych porad w zakresie doradztwa zawodowego;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej procesu doradczego dla studentów;

- pomoc studentom w poszukiwaniu pracy, w tym wyszukiwanie ofert pracy, praktyk i staży;

- monitoring losów absolwentów;

- wdrożenie działań realizowanych w ramach projektów unijnych, w tym m.in.:

  1. dbanie o osiągnięcie wskaźników projektowych oraz odpowiednią promocję realizowanych działań;
  2. dbanie o obsługę administracyjną uczestników projektu, rekrutację uczestników i komunikację z podwykonawcami projektu;
  3. weryfikowanie poprawności dokumentacji projektowej, dostarczanej przez uczestników według wyznaczonych standardów;
  4. logistykę związaną z realizacją poszczególnych wsparć (rezerwacja sal, ustalanie terminów indywidualnych porad, dbanie o oznakowanie unijne itp.).

Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.), należy składać w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice  ul. Poniatowskiego 15, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: edrzezdzon@sum.edu.pl  do dnia 28 luty 2018 r.

 

Informuję, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101, poz. 926 wraz z późn. zm.) administratorem danych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Cel zbierania danych: rekrutacja pracownika. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa pracy, w szczególności z Kodeksu pracy.