Artykuły

OFERTA DLA WOLONTARIUSZY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji- region śląski- poszukuje wolontariusza do pomocy w realizacji projektu "Kompleksowa Aktywizacja Zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych" współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem głównym projektu jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnością oraz wprowadzenie na rynek pracy osób z grupy objętej wsparciem.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku

Miejscem wykonywania czynności będzie: Biuro Regionalne Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, os. Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów.

Wymiar czasu pracy wolontariusza: 48h/miesiąc przez 12 miesięcy

Zadania wolontariusza:
- ścisła współpraca z trenerem pracy,
- monitorowanie przebiegu form wsparcia ,
- gromadzenie dokumentacji rejestrującej udział w formach wsparcia BO
- wsparcie osób niepełnosprawnych przy stażu, zatrudnieniu
- wzajemne wspieranie się i pomoc w pracy, wymiana doświadczeń w zespole;
- budowanie pozytywnego wizerunku ON w społeczeństwie oraz w środowisku pracy, przede wszystkim poprzez własna postawę, głoszone poglądy, w tym traktowanie ON z szacunkiem, zgodnie z misją Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Praca wolontariusza będzie miała charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter.
Odbywała się będzie zgodnie z ideą wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie świadczeń.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Biuro regionalne FAR w Mikołowie nr tel. 32 471 09 58.

Osoba do kontaktu:
Karolina Swoboda
karolina.swoboda@far.org.pl
Tel: 662-260-722